OBCHODNÉ PODMIENKY

REHASPORT
1.Mája 974/2
01701, Považská Bystrica
IČ: 45681601
IČ DPH: SK1083106299
číslo účtu: 2883605001/5600
e-mail: peter@rehasport.sk
telefón: +421 902 303 104

Obchodné podmienky spoločnosti REHASPORT sa vzťahujú na obchodovanie prostredníctvom tohto e-shopu a sú platné od 1. 1. 2010.

Tieto obchodné podmienky platia ako neoddelieľná súčasť kúpnych zmlúv, uzatváraných o predaji a kúpe produktov z tohto e-shopu dodávaných spoločnosťou REHASPORT, ako i rámcových kúpnych zmlúv, pokiaľ boli medzi stranami uzatvorené; predávajúci sa zaväzuje dodať podľa schválených špecifikácií alebo firemných noriem tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a riadne zaplatiť.

DODACIE PODMIENKY

 1. Dodaný tovar sa uskutočňuje odovzdaním tovaru kupujúcim v sídle predávajúceho alebo prvému dopravcovi ku preprave pre kupujúceho na dohodnuté miesto, kam je predávajúci povinný tovar odoslať. Vlastnícké právo k tovaru prechádza na kupujúceho predaním tovaru.
 2. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je povinný tento tovar prevziať.
 3. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na vlastnom odbere tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný odobrať všetok objednaný tovar do 48 hodin po vyzvaní predávajúcim.
 4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené vyššiou mocou alebo udalosťou, ktorá predávajúcemu podstatne sťaží alebo znemožní plniť podmienky uzatvorené v zmluve - štrajk, výluka, vojna, požiar, vyššia moc a pod. O týchto udalostiach je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania.
 5. Objednaný tovar bude podľa Vámi zvoleného spôsobu úhrady odoslaný:
  1. prepravnou spoločnosťou,
  2. dopravou firemným rozvozom (po dohode pri väčších objednávkach),
  3. osobný odber - po dohode.

Garantujeme vybavenie objednávky do troch pracovných dní od potvrdenia o jej prevzatí (u štandardného množstva).

PLATOBNÉ PODMIENKY

Pri vyplnení a odoslaní elektronickej objednávky z našeho e-shopu si môžete vybrať jednu z následujúcich možností úhrady:

 1. na dobierku - úhrada prebieha pri prevzatí tovaru od prepravnej služby,
 2. hotovostnou platbou,
 3. na predfaktúru - po obdržaní a potvrdení objednávky vám odošleme  predfaktúru. Po jej uhradení na náš bankový účet bude objednaný tovar odoslaný na vašu adresu alebo dôjde k jeho dodaniu na dohodnutom mieste,
 4. na faktúru - iba v prípade predchádzajúcej dohody alebo dlhotrvajúceho obchodného vzťahu.

  EXPEDIČNÉ POPLATKY

Cena expedičného poplatku je pri každej objednávke individuálna.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré zákazník uvedie pri objednaní tovaru, budú slúžiť iba pre komunikáciu medzi e-shopom www.rehasport.sk a zákazníkom. Všetky uložené informácie o zákaznikovi či spoločnosti sú považované za dôverné, nebude s nimi obchodované a ani nie sú poskytované žiadnym ďalším subjektom.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. V prípade, že ste obdržali tovar, ktorý považujete za poškodený, oznámte nám túto skutočnosť e-mailom alebo telefonicky. V prípade Vašej oprávnenej reklamácie obratom zaistíme okamžitú výmenu za nový tovar. Stačí reklamovaný tovar odoslať späť na našu adresu s krátkým popisom druhu poškodenia a s dokladom o kúpe tovaru v našej spoločnosti. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri nevhodnom a neodbornom zachádzaní. Za škody vzniknuté pri preprave zodpovedá prepravca.
 2. Zjavné poškodenie je kupujúci povinný písomne reklamovať bez zbytočného odkladu, nejneskôr však do 10 pracovných dní. V prípade reklamácie zjavného poškodenia tovaru, spôsobených transportom, je kupujúci povinný doložiť predávajúcemu zápis, podpísaný príslušným prepravcom, resp. vodičom, z neho bude vyplývať špecifikácia zjavného poškodenia a jeho rozsah. Ak nedôjde k doručeniu uvedeného zápisu najneskôr súčasne s uplatnením práv zo zodpovednosti za poškodenie kupujúcim, nie je predávajúci povinný reklamáciu uznať. Skúšky reklamovaného tovaru sa prevádzajú podľa bežných noriem.

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIE

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciach, ktoré majú vzťah k obchodom, ktoré budú uzatvárané zmluvnými stranami.
 2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, rámcovej kupnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok sa riadí hmotným právom Slovenskej republiky. K riešeniu sporu súvisiace s kúpnou zmluvou, rámcovou kupnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, je daná právomoc miestne príslušného obecného súdu predávajúceho v Slovenskj republike, ktorý bude postupovať podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike.
 3. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo rámcovej kúpnej zmluve dohodnuté inak, platí ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok.

  Veríme, že i vy ohodnotíte naše služby ako najlepšie a najefektívnejšie riešenie vašich požiadaviek a tešíme sa na spoluprácu s vami!

© 2019 REHASPORT | Obchodné podmienky
Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.